REGULAMIN NADANIA TYTUŁU CZŁOWIEKA ROKU
 POWIATU WRZESIŃSKIEGO


§1. Tytuł „Człowieka Roku\\\\\\\" nadaje Kapituła w skład której wchodzą laureaci poprzednich edycji oraz inne osoby zaproponowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji.


§2. Tytuł „Człowieka Roku\\\\\\\" jest wyrazem najwyższego uznania społeczności lokalnej i nadawany jest. na podstawie niniejszego Regulaminu, przez Kapitułę osobom szczególnie zasłużonym dla powiatu wrzesińskiego


§3. Tytuł „Człowieka Roku\\\\\\\" może być nadany danej osobie tylko raz za konkretne osiągnięcia w danym roku lub za długotrwałą i systematyczną pracę na rzecz powiatu wrzesińskiego.


§4. Kandydatów do otrzymania tytułu mają prawo zgłaszać:


a) zarejestrowane instytucje i organizacje społeczne działające na terenie powiatu wrzesińskiego
b) pełnoletni i niepełnoletni mieszkańcy powiatu wrzesińskiego.


§5. Pisemny wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać:


a) dane o kandydacie
b) uzasadnienie wniosku
c) adres lub siedzibę instytucji oraz podpis zgłaszającego


§6. Jeżeli zgłoszony kandydat (wyrażający zgodę na kandydowanie) jest jednocześnie członkiem Kapituły musi zrezygnować z jej uczestnictwa na czas wyboru.


§7. Wyróżnienie nadaje Kapituła w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej większości odbywa się drugie glosowanie do którego przechodzą dwaj kandydaci z największą ilością głosów. Jeżeli w drugiej turze głosowania obaj kandydaci uzyskają tę samą ilość głosów o wyborze z pośród nich decyduje Prezes Fundacji lub przewodniczący Kapituły.


§8. Osoba wyróżniona dostaje Dyplom podpisany przez Starostę Powiatu , Prezesa Fundacji oraz przewodniczącego Kapituły.


§9. Wręczenie wyróżnienia odbywa się:

a) w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tego wydarzenia, podczas obchodów „Dni Wrześni\\\\\\\" na uroczystej sesji Rady Powiatowej ub innej ważnej uroczystości w możliwie najbliższym terminie następnego roku.
b) wręczenie poprzedzane jest prezentacją zasług wyróżnionej osoby będących podstawą przyznania wyróżnienia.
c) w imieniu Fundacji Dzieci Wrzesińskich wyróżnienie wręcza Przewodniczący Kapituły oraz Starosta Powiatu.

Przewodniczący Rady Fundacji

 

Zwycięzcy  Konkursu Człowiek Roku : 

Czlowiek Roku 2000 - Jacek Krajniak, Zbigniew Sypniewski

Człowiek Roku 2001 - Eugeniusz Paterka

Człowiek Roku 2002  - ks. Kazimierz Głów

Człowiek Roku 2003  - Bolesław Święciochowski

Człowiek Roku 2004 - Krystyna Jędraszewska

Człowiek Roku 2005 - Maria Buta

Człowiek Roku 2006 - Stefania Czarnecka

Człowiek Roku 2007  - Stanisław Filipiak

Człowiek Roku 2008  - Ryszard Matuszak

Człowiek Roku 2009 - Ewa Lenartowicz

Człowiek Roku 2010 - Halina Rembowicz

Człowiek Roku 2011 - Elżbieta Soszyńska

Człowiek Roku 2012 - Mateusz Michalski

Człowiek Roku 2013 - Agnieszka Więcek

Człowiek Roku 2014 - Tomasz Kałużny

Człowiek Roku 2015 - nie przyznano

Człowiek Roku 2016 - Marianna Okoniewska

Człowiek Roku 2017 - Robert Wardak

Człowiek Roku 2018 - Alina Czajkowska