REGULAMIN NADANIA TYTUŁU CZŁOWIEKA ROKU
 POWIATU WRZESIŃSKIEGO


§1. Tytuł Człowieka Roku nadaje Kapituła w skład której wchodzą laureaci poprzednich edycji oraz inne osoby zaproponowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji.

§2. Tytuł Człowieka Roku jest wyrazem najwyższego uznania społeczności lokalnej i nadawany jest. na podstawie niniejszego Regulaminu, przez Kapitułę osobom szczególnie zasłużonym dla powiatu wrzesińskiego

§3. Tytuł Człowieka Roku może być nadany danej osobie tylko raz za konkretne osiągnięcia w danym roku lub za długotrwałą i systematyczną pracę na rzecz powiatu wrzesińskiego.

§4. Kandydatów do otrzymania tytułu mają prawo zgłaszać:

a) zarejestrowane instytucje i organizacje społeczne działające na terenie powiatu wrzesińskiego
b) pełnoletni i niepełnoletni mieszkańcy powiatu wrzesińskiego.

§5. Pisemny wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać:

a) dane o kandydacie
b) uzasadnienie wniosku
c) adres lub siedzibę instytucji oraz podpis zgłaszającego

§6. Jeżeli zgłoszony kandydat (wyrażający zgodę na kandydowanie) jest jednocześnie członkiem Kapituły musi zrezygnować z jej uczestnictwa na czas wyboru.

§7. Wyróżnienie nadaje Kapituła w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej większości odbywa się drugie glosowanie do którego przechodzą dwaj kandydaci z największą ilością głosów. Jeżeli w drugiej turze głosowania obaj kandydaci uzyskają tę samą ilość głosów o wyborze z pośród nich decyduje Prezes Fundacji lub przewodniczący Kapituły.

§8. Osoba wyróżniona otrzymuje Dyplom podpisany przez Starostę Powiatu, Prezesa Fundacji oraz przewodniczącego Kapituły.

§9. Wręczenie wyróżnienia odbywa się:

a) w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tego wydarzenia; na sesji Rady Powiatowej, uroczystym spotkaniu lub innej ważnej uroczystości w możliwie najbliższym terminie po wyborze przez Kapitułę.
b) wręczenie poprzedzane jest prezentacją zasług wyróżnionej osoby będących podstawą przyznania wyróżnienia.
c) w imieniu Fundacji Dzieci Wrzesińskich wyróżnienie wręcza Przewodniczący Kapituły oraz Starosta Powiatu.

 

Z historii wyróżnień.

Wyróżnienia Obywatelskie przyznane przez Fundację Dzieci Wrzesińskich:

w 1991roku :  prof. Franciszek Karpiński w dziedzinie kulturalno-oświatowej

                    Lech Jurkiweicz w dziedzinie społecznej

                    Zbigniew Sypniewski w dziedzinie sportu

w 1992roku : Domicela Cierpiszewska i Władysław Dłoniak w dziedzinie kulturalno-oświatowej

                    Ryszard Klimczak w dziedzinie sportu

                    Bogdan Koczorowski i Józef Słomski w dziedzinie gospodarczej

                    Bulczyński ( przyznano posmiertnie ) w dziedzinie społecznej

w 1993 roku : Mariusz Sygrela w dziedzinie sportu

                     Jacek Krajniak w dziedzinie społecznej

                    Andrzej Jabloński i Ryszard Jabłoński w dziedzinie gospodarczej

w 1994 roku : nie przyznano

w 1995 roku : Zbigniew Waszak, Michał Wojciechowski, Bernadetta Czerwniejewska w dziedzinie kulturalno-oświatowej

                    Adam Kaczor w dziedzinie sportu

                    Jan Musialkowski w dziedzinie społecznej

                    Ewa Waśkowiak w dziedzinie gospodarczej

w 1996 roku : Bolesław Święciochowski w dziedzinie kultruralno-oświatowej

                    Ewa Kuchcińska-Trawińska w dziedzinie społecznej

                    Mirosław Chudy w dziedzinie sportu

                    Anna Sobkowiak, Teresa Jaśniak w dziedzinie gospodarczej

w 1997 roku : Andrzej Pujdak w dziedzinie sportu

                    Leopold Kostrzewski w dziedzinie kulturalno-oświatowej

                    Tomasz Kałużny w dziedzinie społecznej

                    Bogdan Kowalski w dziedzinie gospodarczej

w 1998 roku : Tomasz Miara w dziedzinie społecznej

                     Teresa Walińska w dziedzinie kultury i oświaty

                     Władysław Szalbierz w dziedzinie gospodarczej

                     Zbigniew Kamiński w dziedzinie sportu

 

Zwycięzcy Konkursu Człowiek Roku przyznane przez Kapitułę FDW w dziedzinie społecznej: 

Czlowiek Roku 2000 - Jacek Krajniak, Zbigniew Sypniewski

Człowiek Roku 2001 - Eugeniusz Paterka

Człowiek Roku 2002  - ks. Kazimierz Głów

Człowiek Roku 2003  - Bolesław Święciochowski

Człowiek Roku 2004 - Krystyna Jędraszewska

Człowiek Roku 2005 - Maria Buta

Człowiek Roku 2006 - Stefania Czarnecka

Człowiek Roku 2007  - Stanisław Filipiak

Człowiek Roku 2008  - Ryszard Matuszak

Człowiek Roku 2009 - Ewa Lenartowicz

Człowiek Roku 2010 - Halina Rembowicz

Człowiek Roku 2011 - Elżbieta Soszyńska

Człowiek Roku 2012 - Mateusz Michalski

Człowiek Roku 2013 - Agnieszka Więcek

Człowiek Roku 2014 - Tomasz Kałużny

Człowiek Roku 2015 - Dionizy Jaśniewicz

Człowiek Roku 2016 - Marianna Okoniewska

Człowiek Roku 2017 - Robert Wardak

Człowiek Roku 2018 - Alina Czajkowska

Człowiek Roku 2019 - Jerzy Osypiuk

Człowiek Roku 2020 - Teresa Piskorż

Człowiek Roku 2022 - Beata Jankowiak