20 lat mija od założenia Fundacji i 10 lat od zarejestrowania jej w KRS-ie - 28 maja uroczystość jubileuszu.

28 maja br obchodzilśmy jubileusz  20 rocznicy powołania Fundacji Dzieci Wrzesińskich oraz 10 rocznicę wpisu do KRS-u. W programie uroczystości były: prezentacja historii Fundacji, wspominki działaczy, podziękowania, koncert oraz poczęstunek.

Historia Fundacji:

Fundacja Dzieci Wrzesińskich została założona w maju 1991 roku, chociaż swoja charytatywną działalność rozpoczęła już w roku 1990. Misją Fundacji jest doskonalenie środowiska, w którym będą się  wychowywały pokolenia dzieci i młodzieży rejonu Wrześni. Zadanie to fundacja osiąga posługując się hasłem visor + rygor + vigor = Victor ( z wiarą, w solidarności, przez pracę, do sukcesu).

Fundacja dąży do osiągnięcia swoich celów przez kształtowanie, promowanie i inkubację inicjatyw, przedsięwzięć i idei w budowie lepszego środowiska w dziedzinie oświatowej, kulturalnej, społecznej i ekonomicznej, w którym będą się wychowywały i kształciły dzieci i młodzież regionu wrzesińskiego.

Zasadami, którymi kieruje się fundacja, jest tworzenie wartości i bogactw moralnych, etycznych i intelektualnych, zgodnych z prawem i etyką kultury chrześcijańskiej. Cele te fundacja realizuje sama, albo we współpracy z władzami rządowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, oświatowymi , kulturalnymi i społecznymi. Założycielem i prezesem Fundacji  jest Pan Les Celestyn Bachorz, który w uznaniu za jej  charytatywną działalność otrzymał w 1996 roku tytuł Honorowego Obywatela Gminy Września, a w roku 2000 został wyróżniony jako „Wielkopolanin 1999 roku”.

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów o fundacjach z 1984 r. i z 1993 r., aktu notarialnego z 1991 r. i 1999 roku oraz Statutu określającego działalność Fundacji i jej organów. Organami Fundacji i ich pierwszymi członkami byli:

Zarząd:                               

Les. C. Bachorz                 - prezes

Piotr Stankowski             -  dyrektor

Irena Hrycaj                       - vice prezes

Ewa Siwiak                         - członek

Łukasz Płociniczak           - członek

Rada Wspierająca:

Honorowi Członkowie (osoby, które w szczególny sposób przysłużyły się interesom Wrześni i Fundacji): Ambasador Kanady, Celestyn Bachorz, dr Olgierd Brzeski, Janusz Cyraniak, prof. Jacek Fisiak, Ksiądz kanonik Kazimierz Głów, inż. Jan Koralewski, prof. Zofia Kurnatowska, poseł Jacek Kuroń, mgr Piotr Starzyński, ks. R. Woźniak.

Pierwsza Kapituła liczyła ponad 30 osób.

Do dotychczasowych największych sukcesów w początkach działania Fundacji możemy zaliczyć:

- Tydzień Kultury  Katolickiej zorganizowany w 1991 roku (wspólnie z Kościołem)

- Coroczne 5-miesięczne kursy języka angielskiego dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży szkół średnich prowadzone przez lektorów zaproszonych z Kanady.

- Dwukrotnie organizowany (1992 i 1993) Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Chwały Bożej Maksymalnej” transmitowany przez TVP w programie „Ziarno”.

- Program Ekologiczny „Eko – Wrześnica moda czy konieczność”, który otrzymał wysoka ocenę w konkursie organizowanym w 1993 r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnych i Ligę Kobiet Głosujących z USA i za który przyznano Fundacji grant w wysokości 2500 dolarów. Efektem tego programu edukacyjnego było powołanie związku gmin leżących w dorzeczu Wrześnicy do stopniowego zmniejszania jej zanieczyszczenia i nakłonienie władz tych gmin do podjęcia wspólnego wysiłku wybudowania oczyszczalni ścieków.

- Coroczne przyznawanie przez Fundację tytułu „Człowieka Roku”, wyróżnień i nagród osobom, które dzięki swej pracy i zaangażowaniu wyjątkowo przyczyniły się do poprawy stanu środowiska i warunków w jakich żyją wrzesińskie dzieci.

- Coroczne konkursy języka angielskiego i niemieckiego, których laureaci wyjeżdżali do Kanady, Anglii i Niemiec.

- Kursy „Małego Biznesu” prowadzone przez dr Pindor, wolontariusza z Kanady

- Patronowanie akcji sadzenia drzew i krzewów z okazji „Imienin Wrześni”

- Tydzień Kultury Orientalnej zorganizowany w 1994 roku

- Program „Internet dla Wrześni”,  w ramach którego Fundacja stała się pierwszym „obywatelem” Internetu we Wrześni (26 maja 1996 r.) i tym wyprzedziła Królową Anglii i Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego; zorganizowano „Studio Internetu” we Wrzesińskim Ośrodku Kultury

- Podjęto akcję pozyskiwania komputerów dla szkół w ramach programu „Internet dla szkół”.

Priorytetem naszych działań stało się wspieranie przez Fundację działalności

- na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych

1. dofinansowanie leczenia i rehabilitacji chorych dzieci

2. współorganizacja koncertów charytatywnych na ich rzecz

3. dofinansowanie leczenia i wyjazdów rehabilitacyjnych

4. finansowe wsparcie oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego we Wrześni (2000 r.)

5. współorganizowanie kolejnych edycji Spartakiady dla Niepełnosprawnych oraz Pikniku Rodzinnego

- na rzecz dzieci pragnących rozwijać swoje zainteresowania:

1. organizowanie corocznych konkursów języka angielskiego i języka niemieckiego we współpracy z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych

2. organizowanie warsztatów językowych, artystycznych, fotograficznych, przedmiotowych i komputerowych dla dzieci z naszego powiatu

3. organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych np. do Warszawy, Wrocławia, Berlina, Poczdamu, do Włoch

4. organizowanie konkursów: wiedzy, instrumentalnych, wokalnych oraz okolicznościowych dla dzieci i młodzieży

Za tę działalność Fundacja otrzymała z rąk minister edukacji narodowej tytuł: „Miejsce odkrywania talentów”;

- na rzecz dzieci z rodzin ubogich

1. Fundacja dofinansowuje paczki świąteczne i z okazji Dnia Dziecka

2. w 1994 r. zorganizowano akcję zbierania żywności  dla dzieci z Sarajewa we współpracy z Fundacją Janiny Ochojskiej

3. dofinansowuje zakup podręczników i wyprawek szkolnych

4. spotkania Mikołajkowe

- na rzecz edukacji i kultury

opracowanie projektów i pozyskiwanie środków na ich realizację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim, Urzędu Miasta i Gminy Września, Starostwa Powiatowego, ROPS-u

pod patronatem Fundacji wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym zorganizowaliśmy obchody „1000-lecia murów LO im. Henryka Sienkiewicza

Fundacja włączyła się do obchodów 110 rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich, organizując dla dzieci i młodzieży szkół wrzesińskich cykl konkursów i prelekcji

- Udział w akcji sadzenia drzew i krzewów wokół szkół

- Organizowanie wystaw ekologiczno-przyrodniczych, giełda zdrowej żywności

- Konkursy ekologiczne dla dzieci szkół podstawowych

umożliwiające dzieciom i młodzieży spędzanie wolnego czasu

dofinansowanie akcji „Lato w mieście”

organizowanie zajęć pozalekcyjnych

- na rzecz osób niepełnosprawnych

1. cykliczne organizowanie spartakiad dla osób niepełnosprawnych

2. dofinansowanie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i chorych

3. finansowanie wyjazdów rehabilitacyjnych

4. organizacja spotkań  integracyjnych dla osób niepełnosprawnych

W 2007 r. wyróżnienie dla Fundacji za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych od Telewizji Poznańskiej.

Fundacja uczestniczy w realizacji powiatowego projektu współpracy porozumień „Forum”.

Na uznanie zasługuje fakt wzorowej współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi  na terenie naszego powiatu jak i instytucjami publicznymi.

Obecnie Fundacja kierują:

- prezes Fundacji i założyciel – Les C. Bachorz

- wiceprezes Fundacji  - Lilla Pylak

Zarząd:

- wiceprezes  - Aldona Perkiewicz

- Irena Hrycaj-Wołoszyn

- Piotr Orwat

- Dorota Szykowna

- Eugeniusz Paterka

- Gabriela Jóźwiak-Dudek

- Liliana Kucza

 

Rada Fundacji

Jan Koralewski – przewodniczący

Władysław Dłoniak

Ks. kanonik Kazimierz Głów

Tomasz Frankowski

Bogdan Koczorowski

Mirosław Chudy

Jacek Krajniak

Leopold Kostrzewski

Bogdan Kowalski

Jerzy Nowaczyk

Józef Słomski

Zenon Suchorski

Teresa Walińska

Bolesław Święciochowski – przewodniczący Kapituły

Wszyscy członkowie zarządu i rady pracują dla Fundacji społecznie, z głębi dobrego serca.

 

Fundacja Dzieci Wrzesińskich w pigułce.

1991r. - założenie Fundacji Dzieci Wrzesińskich

2002r. – rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

2005r. – uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego

1996r. – prezes Les. C. Bachorz otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Września

1999r. – prezes Les. C. Bachorz otrzymał tytuł “Wielkopolanina Roku 1999”

2007r. – wyróżnienie od Telewizji Poznańskiej za działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2010r. – nadanie tytułu „Miejsce odkrywania talentów” od Minister Edukacji Narodowej za działania na rzecz odkrywania i wspomagania rozwoju talentów dzieci i młodzieży.

2012r. – Fundacja Dzieci Wrzesińskich otrzymała od Marszałka Województwa Wielkopolskiego M. Woźniaka Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.