Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich wybrała Człowieka Roku 2020 - panią Teresę Piskorż.

 

Rekomendacja

Pani Teresa Piskorz pełniąca obecnie funkcję Przewodniczącej Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego od 30 lat pracuje na rzecz ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Jest Przewodniczącą Koła Emerytów i Rencistów „Solidarność” we Wrześni, a także przewodniczącą tejże organizacji Regionu Wielkopolskiego. Jako przewodnicząca Forum Organizacji Pozarządowych organizuje corocznie przynajmniej 2 razy w roku wyjazdy wypoczynkowo – rehabilitacyjne dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Współdziałając w tym względzie z PCPR i Starostwem Powiatowym we Wrześni. Organizuje wyjazdy do Nekli na wykłady „Akademii Zdrowia” dla wszystkich członków zrzeszonych w Forum. Bierze udział w organizowaniu spotkań „Trzech pokoleń” w Grzybowie. Współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bierzglinie. Będąc Radną Miasta i Gminy Września działała zawsze na rzecz dobra ludzi starszych i chorych. Jest opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej traktując ją jako członka rodziny, troszcząc się o jej los i godne życie. Jest współorganizatorką pikników i spotkań towarzyskich członków organizacji pozarządowych zrzeszonych w Forum. Dzięki tej działalności wiele osób ma możliwość spotkania się w gronie członków danego stowarzyszenia i zawarcia więzi międzyludzkich. Pomaga w załatwianiu spraw prawnych, a także w sprawie opieki zdrowotnej nad osobami chorymi. Odznaczona medalem za zasługi w Działalności Organizacji Pozarządowych Województwa Wielkopolskiego wręczonym przez Marszałka Województwa pana Marka Woźniaka, oraz honorową odznaką „ Semper Fidelis” przez Krajowy Sekretariat Organizacji Emerytów i Rencistów „Solidarność”. Jednak szczególnie należy podkreślić działalność pani Teresy Piskorz jako przewodniczącej Forum na polu organizacji, rehabilitacji i wypoczynku członków organizacji. Biorąc pod uwagę wieloletnią działalność społeczną pani Teresy w organizacjach samorządowych wnioskujemy o nadanie jej tytułu „Człowieka Roku 2020”.