Fundacja Dzieci Wrzesińskich oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku. Od tego czasu była ona organizatorem wielu przedsięwzięć głównie na rzecz mieszkańców Wrześni i Powiatu Wrzesińskiego.
 
Do dotychczasowych największych sukcesów Fundacji możemy zaliczyć:

 • Coroczne 5 - miesięczne kursy języka angielskiego dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży szkół średnich prowadzone przez lektorów zaproszonych z Kanady
        - w 1991 r. państwo Quilty- w 1992 r. państwo Himsl
        - w 1993 r. pp T. Kwapich i M. DesRochers
        - w 1994 r. pp. S. Wiliams II. Drake 
Image
 • Tydzień Kultury Katolickiej zorganizowany w 1991 roku (wspólnie z Kościołem - koordynator Janusz Cyraniak)

 • Dwukrotnie organizowany (rok 1992 i 1993) Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Chwały Bożej Maksymalnej", transmitowany przez TVP w programie „Ziarno”: (koordynator Janusz Cyraniak) 
 • Program Ekologiczny „Eko - Wrześnica moda czy konieczność", który otrzymał wysoką ocenę w konkursie organizowanym w 1993 r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnych i Ligę Kobiet Głosujących z USA i za który przyznano Fundacji grant w wysokości 2500 dolarów. Efektem tego programu edukacyjnego było powołanie związku gmin leżących w dorzeczu Wrześnicy do stopniowego zmniejszania jej zanieczyszczenia i nakłonienie władz tych gmin do podjęcia wspólnego wysiłku wybudowania oczyszczalni ścieków (koordynator Piotr Stankowski) 
 • Coroczne przyznawanie przez Fundację i Gminę Września, wyróżnień i nagród osobom, które dzięki swej pracy i zaangażowaniu wyjątkowo przyczyniły się do poprawy stanu środowiska i warunków, w jakich żyją wrzesińskie dzieci (Honorowi Członkowie i Kapituła Fundacji). Te wyróżnienia przyznawane były w dziedzinach:
- kultury i oświaty
- działalności społecznej
- gospodarczej
- sportu i rekreacji 
 • Coroczne konkursy j. angielskiego i niemie­ckiego, których laureaci wyjeżdżali do Kanady, Anglii i Niemiec. Image

 • Kursy „Małego Biznesu" prowadzone przez dr Pindor, wolontariusza z Kanady  

 • Patronowanie akcji sadzenia drzew i krzewów z okazji „Imienin Wrześni" Tydzień Kultury Orientalnej zorganizowany w 1994 r. Program „Internet dla Wrześni", w ramach którego Fundacja stała się pierwszym „obywatelem" Internetu we Wrześni (26 maja 1996 r.) i tym wyprzedziła Królową Anglii i Prezydenta Kwaśniewskiego
 • Zorganizowano Studio Internetu w WOK-u, gdzie odbywały się kursy komputerowe i internetu dla dzieci szkół naszej Gminy, nauczycieli, rodziców oraz lekarzy ZOZ-u, przy udziale trzech wolontariuszy z Kanady, oraz wolontariuszy FDW – Łukasza Płociniczaka i Marcina Gałczyńskiego. Sprzęt komputerowy do Studia był zakupiony dzięki dotacji z grantu Ambasady Kanadyjskiej
 • Podjęto akcję pozyskiwania komputerów dla szkół, w ramach programu „Internet dla szkół". Ofiarodawcom odpowiednio oprogramowanego komputera dla wybranej szkoły został nadany tytuł „Benefaktora". Zostali nimi: p. Adam JóĽwiak; p. Marian RzeĽnik; p. Bogdan Kowalski; pp. Hanna i Celestyn Bachorzowie; Bank Spółdzielczy we Wrześni - pan Stefan Bachorz; PZU S.A. - p. Marek Sobczak; WBK - p. Marian Jackowski; Spółdzielnia Inwalidów „Wiosna Ludów" - p. Władysław Szalbierz. 
 • Działania na rzecz powstania we Wrześni Akademii Internetu
- negocjacje z Burmistrzem, Radą Miasta, Zarządem i Starostwem, dotyczące Akademii oraz budynku, w którym mogłaby znaleĽć swoje lokum
-  konsultacje z gronem siedmiu profesorów, z prof. Jackiem Fisiakiem na czele, którzy pomogli w opracowaniu jej struktury organizacyjnej z określeniem wydziałów, kierunków i przedmiotów oraz przygotowali pakiety materiałów z zakresu poszczególnych przedmiotów do wniosku o akredytację
-  jednomiesięczne prelekcje na temat internetu i Akademii Internetu prowadzone przez dr Andrzeja Freymana, wolontariusza z Kanady, w Ratuszu i w Studio Fundacji spotkanie i rozmowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej
-  negocjacje z potencjalnymi sponsorami
-  negocjacje z wyższymi uczelniami w Kanadzie w celu nawiązania bliĽniaczych wymian i sieci zdalnej oświaty